W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko – jego dobro. W atmosferze bezpieczeństwa i radości staramy się stworzyć dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik oraz innowacyjnych rozwiązań aktywizujących zmysły.

Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska.

Nasze przedszkole kładzie nacisk na wychowanie inteligentnego emocjonalnie „małego człowieka”, w duchu poszanowania świata przyrody, kultury, miłości do rodziny i szacunku dla siebie. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. Wszyscy przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

 

NASZE PRZEDSZKOLE:

  • jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, środowisku, pracownikom i otwarte na ich potrzeby
  • zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój; traktujemy dzieci indywidualnie, realizujemy ich potrzeby i respektujemy prawa
  • realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania, kształcą kompetencje i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie
  • zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie
  • dba o dobre samopoczucie dziecka, wzmacnia poczucie jego wartości i uczy szacunku do innych, uświadamia mu, że jest kimś wyjątkowym
  • przygotowuje dziecko do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami
  • promuje i propaguje zachowania proekologiczne i prozdrowotne
  • wspiera dzieci; zapewnia każdemu dziecku podmiotowe traktowanie i dba o wszechstronny rozwój
o-nas-img