Oferta edukacyjna gwarantuje wszystkim dzieciom możliwość skorzystania z konsultacji ze specjalistami i podjęcia systematycznej terapii specjalistycznej.
Opieka specjalistyczna polega na wspomaganiu indywidualnego rozwoju dzieci poprzez organizowanie i udzielanie wychowankom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej w zakresie:

 • diagnozy dziecka (rozpoznawania mocnych stron i ewentualnych deficytów rozwojowych, dysharmonii);
 • organizowania różnych form pomocy (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne, logopedyczne);
 • konsultacje i porady specjalistów;
 • wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;
 • umożliwiania rozwijania umiejętności wychowawczych rodzicom i nauczycielom (psychoedukacja, poradnictwo).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna dotyczy przede wszystkim:

 • dzieci niepełnosprawnych;
 • dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności,   uniemożliwiające uzyskanie gotowości do podjęcia nauki w szkole;
 • dzieci o nieharmonijnym rozwoju;
 • dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej;
 • dzieci z trudnościami adaptacyjnymi;
 • dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
 • dzieci z wadą wymowy.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna udzielana jest dziecku:

 • na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej;
 • na wniosek nauczyciela;
 • na podstawie wstępnej diagnozy dokonanej przez nauczyciela lub specjalistę;
 • na prośbę rodzica.

Zajęcia terapeutyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są zależnie od potrzeb przez:  psychologa, logopedę, terapeutę pedagogicznego, pedagoga specjalnego, fizjoterapeutę.OFERTA